2 days ago | N: 50 | via heartcoma | © heartcoma


5 days ago | N: 130 | via heartcoma | © heartcoma


5 days ago | N: 59 | via heartcoma | © heartcoma


1 week ago | N: 62 | via heartcoma | © heartcoma
heartcoma:

too slow, bro.

heartcoma:

too slow, bro.1 week ago | N: 237 | via heartcoma | © heartcoma


2 weeks ago | N: 22 | via davidbyrneout | © davidbyrneout
spongmonkeys:

HEART BREAK 
 GAME OVER

spongmonkeys:

HEART BREAK 

 GAME OVER2 weeks ago | N: 49 | via wonsab | © wonsab
wonsab:

Aisha Clan-Clan: A Memoir

wonsab:

Aisha Clan-Clan: A Memoir2 weeks ago | N: 19 | via knifeandlighter | © knifeandlighter


3 weeks ago | N: 35 | via knifeandlighter | © knifeandlighter


3 weeks ago | N: 21 | via knifeandlighter | © knifeandlighter